PRZETARGI SSM

Liczba informacji (1)

Informacja (1)

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Al. Zwycięstwa 3 41-200 Sosnowiec

zaprasza Wykonawców do składania pisemnych ofert na przewidziane do realizacji w 2021 r. w zasobach spółdzielni następujące prace i usługi:

I. Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne, tj.:

  1. dekarsko-blacharskie wraz z wykonaniem lub naprawą instalacji odgromowej,
  2. murarsko-tynkarskie w tym wykonanie zagród śmietnikowych i śmietników półpodziemnych, remont balkonów, tarasów, schodów i wymiana okien na klatkach schodowych,
  3. wymiana drzwi wejściowych do budynków, piwnic wraz z ich dostawą (podać cenę brutto 1 m2 dostawy i wymiany drzwi, krótki opis techniczny wykonywanej ślusarki drzwiowej i zabezpieczenie przed kradzieżą),
  4. instalacyjne: wod.-kan., c.o., gazowe, elektryczne,
  5. malowanie klatek schodowych,
  6. konserwacja i naprawa napędów i automatyki bram garażowych wjazdowych do budynku,
  7. montaż i modernizacja domofonów,
  8. drogowo – chodnikowe w tym budowa parkingów,
  9. wysokościowe (w tym wykonywane techniką alpinistyczną naprawy i malowanie elewacji budynku),

II. Opracowanie projektów technicznych, ekspertyz zgodnie z potrzebami Spółdzielni.

III. Usługi zieleniarskie t.j.:

1. 3-krotne koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem, pielęgnacja zieleni wysokiej, wycinka drzew, 2-krotne przycinanie żywopłotów i krzewów,
2. zakup drzew, krzewów itp.

IV. Oferta powinna zawierać:

1. nazwę, dokładny adres firmy, numer telefonu oraz datę sporządzenia oferty,
2. aktualne zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
3. aktualne zaświadczenie: ZUS o niezaleganiu w uiszczaniu składek na FUS i ubezpieczenia zdrowotne oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. pełny profil i zakres oferowanych robót,
5. stawkę roboczogodziny oraz podstawowe narzuty dla danego rodzaju robót, natomiast w przypadku robót drogowo – chodnikowych dodatkowo oferent winien podać cenę 1m2 wykonania parkingu i cenę 1m2 wykonania chodnika,
6. okresy gwarancji dla poszczególnych robót,
7. referencje lub oświadczenie oferenta o wykonywaniu takich lub podobnych robót,
8. oświadczenie oferenta, że wobec jego firmy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,
9. poświadczone kserokopie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (ze wskazaniem danego rodzaju robót),
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie winny być podpisane przez oferenta.

V. Informacji o przetargu udziela dział GZM telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 18 i 59.

VI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych odrębnie na:

1. „Roboty remontowe”
2. „Opracowanie projektów technicznych i ekspertyz”
3. „Usługi zieleniarskie”

w kancelarii spółdzielni w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 3, pokój nr 6, II piętro lub w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 29.01.2021r. do godziny 1500.
Datą złożenia oferty jest data wpływu do spółdzielni.
Przyjęcie oferty przez spółdzielnię nie gwarantuje zlecenia jakichkolwiek robót.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 05.03.2021 r.