OGŁOSZENIA DLA LOKATORÓW

APEL WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ UM SOSNOWIEC

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
W takim przypadku dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy kotom wolno żyjącym poprzez udostępnienie piwnic czy nieeksploatowanych pomieszczeń gospodarczych i współpracę z ich opiekunami w tym zakresie, jest to niezwykle istotne działanie ponieważ czasami wystarczy jedno otwarte okno by umożliwić przetrwanie kotom trudnego okresu zimowego.
Mam nadzieję, że niniejszy apel spotka się ze zrozumieniem i będą Państwo uczestniczyć w opiece na kotami wolno żyjącymi, które stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego i stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami.
Jednocześnie przypominamy, że humanitarne traktowanie kotów wolno żyjących jest obowiązkiem ustawowym, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jak postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się".
Również wielu ptakom nie udaje się przetrwać ciężkich zimowych warunków - niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać. Ptakom należy dostarczać dodatkowe pożywienie wyłącznie zimą, tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez naszej pomocy. Pokarm musi być świeży, naturalny, bez dodatku soli i przypraw. Ptaków nie wolno karmić zepsutym jedzeniem, czy resztkami ze śmietnika, bo pleśń może im tak samo zaszkodzić jak ludziom. Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną.

INFORMACJA-Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Szanowni Państwo

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 1596), która weszła w życie z dniem 09.09.2017 r. nastąpiły zmiany w zakresie posiadania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Członkami spółdzielni stają się od dnia wejścia w życie ustawy (z mocy prawa, tj. bez obowiązku złożenia deklaracji członkowskiej):

 1. oboje małżonkowie, jeżeli prawo do spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego lokalu przysługuje im wspólnie,
 2. osoba fizyczna, niebędąca członkiem przed dniem wejścia w życie ustawy, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 3. osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub ekspektatywa własności.

Natomiast osoby niebędące członkami spółdzielni, a którym przysługuje tytuł prawny odrębnej własności lokali mają możliwość przystąpienia do niej składając stosowną deklarację członkowską na podstawie art. 3 ust. 31 tejże ustawy.

Celem weryfikacji i ustalenia ilości osób posiadających tytuły prawne do lokali, a uprawnionych do posiadania członkostwa prosimy Państwa o udzielenie informacji, które wskazują na zmianę w powyższym zakresie. Okoliczności te mogą być wykazane między innymi na podstawie:

 1. aktu małżeństwa (dotyczy osób pierwotnie nabywających prawo we współwłasności, a które następnie zawarły ze sobą związek małżeński),
 2. odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego dotyczącego małżonków,
 3. wyroku unieważnienia małżeństwa ze stwierdzoną prawomocnością,
 4. prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego,
 5. prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku po jednym z małżonków,
 6. prawomocnego postanowienia o podziale majątku spadkowego.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 obecnie obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

"Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych sprawę nabycia członkostwa rozstrzyga sąd.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez spółdzielnię wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia.
Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni."

Gdyby zaistniały powyższe okoliczności uprzejmie prosimy o poinformowanie o nich spółdzielni, w tym o wyznaczeniu pełnomocnika.
Obowiązek ten nie dotyczy jednak osób, które w terminie wcześniejszym dokonały takiego wyboru i poinformowały o tym fakcie spółdzielnię.

W związku z powyższymi zmianami prawnymi uprzejmie prosimy o podjęcie działań, w tym przedstawienie stosownych dokumentów, które należy składać w terminie do dnia 31.01.2018r. w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 3 w Dziale Członkowsko - mieszkaniowym - I piętro, pokój nr 3 w godzinach:

 1. poniedziałek 9:00 - 16:00,
 2. wtorek - piątek 9:00 - 14:00.

Ogólne informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać Państwo możecie również pod numerem telefonu:
- (32) 266-00-71 do 5 wewnętrzny 34 i 44.

SPRZĄTNIJ PO SWOIM PUPILU

APEL KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

Zgłaszanie usterek sieci lub awarie usług UPC (pakiet minimalny telewizji kablowej)

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgłoszenia dotyczące usterek sieci lub awarie usług UPC (pakiet minimalny telewizji kablowej), świadczonych za pośrednictwem spółdzielni, powinny być zgłaszane przez lokatorów we własnym zakresie.

Zgodnie z informacją z UPC, problem należy zasygnalizować kontaktując się bezpośrednio z Ogólnopolskim Biurem Obsługi Klientów pod numerem infolinii : 813 813 813

Nr identyfikacyjny SSM: 4066756

Otwarcie punktu informacyjno-konsultacyjnego w AOM NR 2 "RUDNA"

RADA OSIEDLA AOM NR 2 "RUDNA" serdecznie zaprasza do nowo uruchomionego PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO
z siedzibą w Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego ul.Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu.

W punkcie dyżury pełnić będą w każdą pierwszą i trzecią środe miesiąca przedstawiciele:

 1. Policji
 2. Straży Miejskiej
 3. osoby udzielające pomocy prawnej i socjalnej
 4. przedstawiciele organizacji pozarządowych

KAMPANIA informacyjna Straży Pożarnej- wypalanie traw

Kopiowanie, powielanie tego plakatu jest wskazane, jeżeli zostanie uwzględnione źródło: Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów www.adp.org.pl/trawy

APEL do mieszkańców miasta i zarządców nieruchomości w sprawie osób bezdomnych

MIESZKAŃCY MIASTA SOSNOWCA I ZARZĄDCY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszystkich osób przebywających na klatkach schodowych, poddaszach, piwnicach, dworcach PKP o możliwości uzyskania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 22 48

Osoby bezdomne z terenu miasta Sosnowca mogą uzyskać schronienie w :

 1. OŚRODKU OPIEKUŃCZYM DLA BEZDOMNYCH W SOSNOWCU
  ul. PIOTRKOWSKA 19
  tel. 32 294 70 52
 2. NOCLEGOWNI CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ W SOSNOWCU
  ul. KALISKA 25
  tel. 32 266 22 26
 3. OGRZEWALNI
  ul. PIOTRKOWSKA 23
  tel. 501 358 211

Kampania informacyjna Straży Pożarnej - zatrucia tlenkiem węgla

W zawiązku z okresem grzewczym i zwiększonym zagrożeniem wystąpienia zatruć tlenkiem węgla oraz kampanią informacyjną prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną informujemy o umieszczeniu na tablicach informacyjnych naszych budynków n/w ulotki.

Zmiany w nadawaniu sygnału telewizyjnego

W związku z licznymi pytaniami na temat zmian w nadawaniu sygnału telewizyjnego w ramach oferty Pakietu Minimalnego UPC uprzejmie informujemy, że proces cyfryzacji telewizji naziemnej nie ma i nie będzie miał w przyszłości żadnego wpływu na usługi świadczone przez UPC Polska Sp. z o.o. na rzecz naszych mieszkańców.

Abonenci UPC Polska Sp. z o.o. nadal będą mieli możliwość korzystania z usług analogowej telewizji kablowej UPC.

Świadczenie usługi telewizji analogowej w zakresie Pakietu Minimalnego po 31.07.2013r. odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach technicznych i nie będzie wymagało od Abonentów wymiany odbiorników telewizyjnych czy też zmiany parametrów technicznych.

O stawkach z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości

I N F O R M A C J A
Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2018, poz. 845 z późniejszymi zmianami) uprzejmie zawiadamia, że od 01.10.2020 r. będą obowiązywać nowe stawki z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które wynoszą:

Lokale mieszkalne Stawka – zł/m2pu/m-c
Budynki objęte sprzątaniem
i myciem klatek schodowych
przez spółdzielnię
Budynki pozostałe
1 2 3
1. Spółdzielcze lokatorskie,
własnościowe prawo do lokalu
– członkowie spółdzielni
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/2020).
2,46 2,36
2. Spółdzielcze własnościowe,
prawo do lokalu
- osoby niebędące członkami spółdzielni
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 49/2020).
2,75 2,65
3. Właściciele lokali – członkowie
spółdzielni:
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/2020).
2,35 2,25
4. Właściciele lokali niebędący
członkami spółdzielni:
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/2020).
2,64 2,54

DOMKI JEDNORODZINNE – 0,97 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/2020)

GARAŻE – eksploatacja i utrzymanie – zł/m2pu/m-c (z wyłączeniem garaży przy ul. Hallera 44-58)

1. garaże wbudowane

 1. spółdzielcze prawo do garażu - 1,68 zł/m2pu/m-c
 2. odrębna własność - 1,56 zł/m2pu/m-c

2. garaże wolnostojące

 1. spółdzielcze prawo do garażu - 2,86 zł/m2pu/m-c
 2. odrębna własność - 2,06 zł/m2pu/m-c

3. garaże wolnostojące ul. Bydgoska

 1. spółdzielcze prawo do garażu - 2,46 zł/m2pu/m-c
 2. odrębna własność - 1,66 zł/m2pu/m-c

(Uchwala Rady Nadzorczej nr 53/2020),

GARAŻE przy ul. Hallera 44-58

 1. prawo odrębnej własności z ubezpieczeniem indywidualnym - 2,04 zł/m2pu/m-c
 2. prawo odrębnej własności z ubezpieczeniem przez spółdzielnię - 2,08 zł/m2pu/m-c
 3. spółdzielcze prawo do garażu - 3,56 zł/m2pu/m-c

(Uchwała Rady Nadzorczej nr 54/2020).

LOKALE UŻYTKOWE

 1. własnościowe - 3,91 zł/m2pu/m-c
 2. odrębna własność - 3,67 zł/m2pu/m-c

(Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/2020).

Utworzone zostały indywidualne konta bankowe w PKO SA dla każdego tytułu wpłaty.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia systemu księgowania wpłat dokonywanych na poczet opłat za mieszkania (czynsz, normatyw), garaże, dzierżawę terenu oraz lokale użytkowe dla wszystkich lokatorów spółdzielni utworzone zostały indywidualne konta bankowe w PKO SA dla każdego tytułu wpłaty.
W związku z powyższym wydrukowane zostały nowe książeczki opłat zawierające te numery. Wpłaty dokonywane na nowe konta pozwolą na automatyczne księgowanie wpłat (obecnie wpłaty księgowane są ręcznie z wyciągów bankowych), co pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w rozliczeniach z lokatorami.

Informujemy, że dotychczasowe konto w PKO BP SA O/Sosnowiec:

09 1020 2498 0000 8802 0018 4655

jest również aktualne.

W przypadku dokonania wpłaty na powyższe konto zostanie ona zaksięgowana ręcznie przez naszych pracowników.

Prosimy również o niedokonywanie wpłat z kilku tytułów na jedną książeczkę (np. za dwa mieszkania lub za mieszkanie i garaż), gdyż spowoduje to trudności w rozliczeniach - na jednym lokalu wystąpi nadpłata, natomiast na drugim niedopłata.

Udostępnienie modułu E-Czynsze - sprawdź swoje saldo

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.05.2011r SSM udostępnia dla lokatorów moduł E-CZYNSZE.
Moduł ten umożliwia podgląd:

 1. składników naliczeń czynszowych,
 2. salda konta czynszowego na ostatni dzień miesiąca,
 3. rozliczeń zużycia wody za ostatnie półrocze oraz gazu za poprzedni rok (dotyczy tylko mieszkań w budynkach z gazomierzem zbiorczym).

aby uzyskać dostęp do informacji należy zgłosić się osobiście do :
Działu Księgowości Czynszów
Al. Zwycięstwa 3, IV piętro, pokój 23,
tel : 32 266-00-71 do 75 w. 25
celem podania swojego adresu email, złożenia wniosku oraz odebrania hasła (przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem korzystania z modułu).

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader Regulamin dostępu do Modułu E-CZYNSZE SSM

Korzystanie z modułu jest bezpłatne.

Warunki jakie musi spełnić lokator SSM w celu otrzymania dostępu do modułu E-CZYNSZE:

 1. Lokator SSM zgłasza się do Działu Księgowości Czynszów Al. Zwycięstwa 3, IV piętro, pokój 23, gdzie wypełnia wniosek o dostęp do modułu E-CZYNSZE,
 2. Operator systemu wprowadza adres email do systemu FK-Czynsze na kartotece kontrahenta i nadaje uprawnienia do dostępu do systemu E-CZYNSZE,
 3. Lokator SSM wchodzi na stronę internetową, gdzie loguje się przy pomocy podanego adresu email i hasła otrzymanego w Spółdzielni (po 2 godzinach od wizyty w SSM),
 4. Po pierwszym zalogowaniu, na adres użytkownika zostaje wysłany mail z linkiem aktywacyjnym. Po jego kliknięciu konto zostaje aktywowane w serwisie,
 5. Po aktywacji użytkownik loguje się i zostaje poproszony o zmianę hasła,
 6. Po wykonaniu punktów 1-5 loginem staje się adres e-mail, a hasłem to, które użytkownik wybrał w pkt. 5.
 7. Podgląd danych na koncie użytkownika dostępny jest w następnym dniu od pierwszego zalogowania się.

Do otwarcia wymagany jest program Adobe ReaderWniosek o dostęp do modułu E-CZYNSZE

Do otwarcia wymagany jest program Adobe ReaderRezygnacja z dostępu do modułu E-CZYNSZE

Do otwarcia wymagany jest program Adobe ReaderOświadczenie

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 1. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  Zgodnie z Uchwałą Nr 903/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. - Rozdział 6.
  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
  2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
   a) wyposażenie psa w obrożę, szelki,
   b) prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w wydzielonych lub wyznaczonych miejscach) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
   c) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.: zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,
   d) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk,
   e) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.); obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników, f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
 2. Osoby naruszające postanowienia w/w uchwały podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń (Dz. U. nr 46/2010 poz. 275).

Dla lokatorów, których mieszkanie obciążone jest kredytem mieszkaniowym

(1)
Zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w 2021r. wynosi 3,62 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Szczegółowych informacji udziela:
Księgowość Czynszów IV piętro, pokój nr 23
w godzinach od 800 do 1430 w poniedziałki do 1530
lub telefonicznie - 32 266-00-71 do 75 w. 25

W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów

APEL DO MIESZKAŃCÓW
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 80 póz. 563 rozdział 2 - czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony) w związku z zapowiedzią planowanych kontroli przez Państwową Straż Pożarną, Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wzywa mieszkańców do usunięcia w niezwłocznym terminie wszystkich rzeczy i przedmiotów należących do poszczególnych mieszkańców, znajdujących się na korytarzach, klatkach schodowych, drogach ewakuacyjnych i piwnicach.
  Równocześnie informujemy, że w przypadku uporczywego nie wywiązywania się mieszkańców z obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia będą zastosowane przez własciwe organy straży pożarnej sankcje prawem przewidziane.

Wykaz punktów przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

L.p. Podmiot zbierający Miejsce zbierania Okres obowiązywania
1 NEONET S.A.
ul. Żmigrodzka 242D
51-131 Wrocław
ul. Braci Mieroszewskich 46A
ul. 3 Maja 27
bezterminowo
2 P.H.U. "INSTALATOR" S.J.
J. Krasnodębska, Marian Mazur
ul. Pastewna 8
41-208 Sosnowiec
ul. Pastewna 8 bezterminowo
3 MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
Hala 2
ul. J. Długosza 80
bezterminowo
4 Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78
02-255 Warszawa
ul. J. Długosza 80 bezterminowo
5 EUREX Sp. z o.o.
ul. Derkacza 1
44-100 Gliwice
Centrum Zaopatrzenia Fryzjerstwa
ul. J. Piłsudskiego 63
bezterminowo
6 "A.J. Telecom" Sp. z o.o.
ul. Krótka 1
41-200 Sosnowiec
ul. Krótka 1 bezterminowo
7 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
ul. Modrzejowska 32a bezterminowo
8 POLLWELL Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
ul. Targowa 9 bezterminowo
9 "FALKONET" Piotr Żurek
ul. S. Małachowskiego 28
41-200 Sosnowiec
ul. S. Małachowskiego 28 bezterminowo
10 Mobitel Jacek Musialski
ul. Warszawska 12
41-200 Sosnowiec
ul. Warszawska 12 bezterminowo
11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Krzysztof Domagała
ul. Chmielna 13
41-200 Sosnowiec
ul. Chmielna 13 bezterminowo
12 Euro-net Sp. z o.o.
ul Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
ul. K.K. Baczyńskiego 2
ul. S. Staszica 8b
bezterminowo
13 RTV EURO AGD ul. K.K. Baczyńskiego 2
ul. S. Staszica 8b
bezterminowo
14 AVANS ul. Staszica 8b
ul. Braci Mieroszewskich 2
bezterminowo

O stawkach za wodę i odprowadzenie ścieków

INFORMACJA DLA LOKATORÓW
Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.070.2.5.2019 z dnia 23.01.2020 r. zatwierdzona została „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” Sosnowieckich Wodociągów S.A. na okres 3 lat.
W związku z powyższym z dniem 28.02.2020 r. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynosić będzie:

 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę z 5,64 zł/m3 brutto na 5,85 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,21 zł/m3 brutto tj. o 3,72%,
  • opłata za odprowadzenie ścieków z 6,20 zł/m3 brutto na 7,01 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,81 zł/m3 brutto tj. o 13,06%.
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę z 5,85 zł/m3 brutto na 6,00 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,15 zł/m3 brutto tj. o 2,56%,
  • opłata za odprowadzenie ścieków z 7,01 zł/m3 brutto na 7,10 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,09 zł/m3 brutto tj. o 1,28%.
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę z 6,00 zł/m3 brutto na 6,17 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,17 zł/m3 brutto tj. o 2,83%,
  • opłata za odprowadzenie ścieków z 7,10 zł/m3 brutto na 7,26 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,16 zł/m3 brutto tj. o 2,25%.

Łączna opłata za zużycie 1m3 wody i odprowadzenie ścieków:

 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 12,86 zł/m3 brutto
  wzrost opłaty następuje o 1,02 zł/m3 brutto
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 13,10 zł/m3 brutto
  wzrost opłaty następuje o 0,24 zł/m3 brutto
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 13,43 zł/m3 brutto
  wzrost opłaty następuje o 0,33 zł/m3 brutto

O zużyciu energi elektrycznej, wody, gazu, energi cieplnej na budynkach SSM

INFORMACJA DLA LOKATORÓW

Informujemy, że dane w zakresie zużycia energii elektrycznej, wody, gazu (liczniki zbiorcze) oraz energii cieplnej w poszczególnych budynkach są do wglądu we właściwych administracjach osiedlowych.

O możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego

INFORMACJA DLA LOKATORÓW

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Sosnowiec ul. 3-go Maja 33
telefon (032) 296-22-85

Dodatek mieszkaniowy przysługuje (od 01.03.2021r.):

 1. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 2. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
 3. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy najmu)

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów, pod warunkiem że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego liczony w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dodatek, nie przekracza :
- 150% kwoty najniższej emerytury
            - dla osoby mieszkającej samotnie(gospodarstwo jednoosobowe)
             od 1.03.2021 roku jest to kwota 1.876,32 zł brutto
(wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości 15% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego)
- 175% kwoty najniższej emerytury
            - dla osoby mieszkającej samotnie(gospodarstwo jednoosobowe)
             od 1.03.2021 roku jest to kwota 2.189,04 zł brutto
(wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości 20% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego)
- 100% kwoty najniższej emerytury
            - dla rodziny w której są co najmniej dwie osoby(gospodarstwo wieloosobowe),
             od 1.03.2021 roku jest to kwota 1250,88 zł brutto na osobę
(wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości 12% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego)
- 125% kwoty najniższej emerytury
            - dla rodziny w której są co najmniej dwie osoby(gospodarstwo wieloosobowe),
             od 1.03.2021 roku jest to kwota 1563,60 zł brutto na osobę
(wnioskodawca jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania mieszkania w wysokości 15% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe wszystkich osób, które stale zamieszkują razem.
Do dochodów nie wlicza się:

 1. dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy powierzchnia lokalu nie może przekroczyć :

 1. dla jednej osoby 45,5 m2
 2. dla dwóch osób 52,0 m2
 3. dla trzech osób 58,5 m2
 4. dla czterech osób 71,5 m2
 5. dla pięciu osób 84,5 m2
 6. dla sześciu osób 91,0 m2
 7. jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5,0 m2
 8. jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju wielkość powierzchni zwiększa się o 15,0 m2

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez Administrację SSM
 2. dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej
 3. deklarację o wysokości dochodów i potwierdzone dochody brutto

O zadłużeniu z tytułu opłat za mieszkanie, garaż, lokal użytkowy itp.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie, garaż, lokal użytkowy itp. będą przekazywane do KRD BIG.

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych będą przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
 www.krd.pl

Umieszczenie w KRD BIG skutkuje ograniczeniem możliwości funkcjonowania na rynku i prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m. in. zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych, stacjonarnych, przy zakupach ratalnych. Przeszkody można napotkać również przy korzystaniu z ofert przedsiębiorstw świadczących usługi masowe.