GOSPODARKA ODPADAMI

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (GPSZOK)

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na terenie Sosnowca funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 1. przy ul. Grenadierów 21
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 630 - 1730

Do GPSZOK mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Sosnowiec. Osoby te powinny udokumentować fakt zamieszkiwania na terenie gminy Sosnowiec (dowód osobisty, prawo jazdy). Odpady dostarczane przez osoby fizyczne przyjmowane są nieodpłatnie.

W GPSZOK przyjmowane i zbierane są niżej wymienione selektywnie zgromadzone odpady:

 1. papier i tektura,
 2. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
 3. szkło,
 4. metale,
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 6. wielkogabaryty (w tym odpady budowlano-remontowe typu: drzwi, okna, armatura łazienkowa, ceramika sanitarna itp.),
 7. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,
 8. zużyte opony,
 9. tekstylia,
 10. przeterminowane leki, zużyte igły, termometry,
 11. inne drobne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące GPSZOK dostępne są na stronie www.sosnowiec.pl/miasto w zakładce "Gospodarka Odpadami Komunalnymi".

INFORMACJA

     Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 592/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29.10.2020 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od dnia 01.12.2020 r. wynosić będzie 27,70 zł/m-c/osobę.
     Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowiec wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny czyli do segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne.
     Konsekwencją niedopełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów będzie wydanie przez Urząd Miasta decyzji administracyjnej naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny tj. 55,40 zł/m-c/osobę.

INFORMACJA

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje, że pismem z dnia 27.11.2013 r. znak WGK.RGOK.623.1.587.2013 Urząd Miasta w Sosnowcu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przypomina, iż użytkowników lokali nie zwalnia się z obowiązku segregowania odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym fakcie gminę.

Zasady jakie rodzaje odpadów należy gromadzić w pojemnikach, a jakie oddawać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zostały przekazane w broszurach i plakatach informacyjnych oraz dostępne są na stronie internetowej www.sosnowiec.pl/miasto

INFORMACJA

Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Sosnowcu spółdzielnia została zobowiązana do złożenia deklaracji o ilości zamieszkałych osób oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przejmuje w całości Gmina Sosnowiec.

Zgodnie z Uchwałą Nr 458/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych naliczenie tzw. opłaty śmieciowej uzależniono od ilości osób zamieszkałych w danym lokalu.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia oraz złożenie go w terminie do 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie spółdzielni lub właściwej administracji osiedlowej.

Druki oświadczeń o zmianie ilości osób dostępne są w siedzibie spółdzielni, administracjach osiedlowych oraz tutaj

Do otwarcia wymagany jest program Adobe Reader

Więcej informacji nt. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  www.sosnowiec.pl/miasto  w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI oraz pod nr tel. :

 1. 32 2960632,
 2. 32 2960722,
 3. 32 2960725,
 4. 32 2960726,
 5. 32 2960783,
 6. 32 2960631

(czynnymi w godz. pracy Urzędu Miasta)

Ponadto od dnia 04.03.2013 r. do dnia 30.04.2013 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 w pok. 4 i 5 czynny będzie specjalny punkt informacyjny, w którym bezpośrednio będzie można również uzyskać wszelkie informacje w powyższym temacie.